Makakaapekto ba ang COVID-19 kung makakakuha ako ng mga benepisyo?

Ang mga taong karaniwang hindi karapat-dapat para sa insurance sa kawalan ng trabaho tulad ng mga independiyenteng kontratista, mga taong self-employed at mga manggagawa sa gig na hindi na nagtatrabaho dahil sa COVID-19 ay karapat-dapat para sa mga benepisyo hanggang sa linggo ng Setyembre 4, 2021. Ang mga taong iyon ay hindi mas karapat-dapat para sa unemployment insurance. Gayunpaman, para sa mga linggo bago ang Setyembre 4, 2021 kung saan karapat-dapat ka ngunit hindi pa nababayaran ay maaari pa ring maging karapat-dapat.

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.