Insurance ng kawalan ng trabaho

Makakaapekto ba ang COVID-19 kung makakakuha ako ng mga benepisyo?

Oo Mayroong dalawang paraan na makakaapekto ang COVID-19 kung makakakuha ka ng mga benepisyo. Nadagdagan ng California ang kabuuang bilang ng mga linggo na maaari kang makatanggap ng mga benepisyo.  

 

Ang mga taong hindi regular na seguro sa kawalan ng trabaho ay maaaring makakuha ng mga benepisyo mula sa isang bagong programa na tinatawag na Pandemik na Tulong sa Kawalan ng Trabaho. Magbibigay ito ng mga benepisyo sa mga taong kadalasang hindi karapat-dapat para sa insurance sa kawalan ng trabaho tulad ng mga independiyenteng kontratista, mga taong nagtatrabaho sa sarili, manggagawa sa gig, at mga taong gumawa ng ilang trabaho kamakailan ngunit hindi sapat upang makakuha ng regular na seguro sa kawalan ng trabaho. Magagamit lamang ang program na ito sa mga taong hindi maaaring gumana para sa isang kaugnay na dahilan ng COVID-19. Ang espesyal na program na ito ay magsisimulang tumanggap ng mga aplikasyon sa Abril 28. Mangyaring mag-apply sa Website ng EDD

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.