Ang aking anak ay nahihirapan sa paaralan. Paano ko makukuha sa distrito ng paaralan upang suriin ang aking anak?

Ang bawat distrito ng paaralan ay kinakailangan na tukuyin, hanapin, at suriin ang mga bata na maaaring mangailangan ng espesyal na edukasyon. Ang mga referral para sa isang paunang pagtatasa ay maaaring gawin ng mga guro, magulang, ahensya, at naaangkop na mga propesyonal, tulad ng mga doktor. Kung ikaw ay gumagawa ng kahilingan sa ngalan ng iyong anak, dapat kang magsumite sa punong-guro ng paaralan ng may petsang nakasulat na kahilingan para sa pagtatasa na naglalarawan sa mga kahirapan sa paaralan ng iyong anak. Siguraduhing magtago ka ng kopya para sa iyong mga talaan.

 

Maaari kang mag-download ng a sample na sulat humihiling ng pagtatasa.

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.