Ano ang mangyayari pagkatapos ma-refer ang aking anak para sa isang pagtatasa?

Ang distrito ng paaralan ay may 15 araw mula sa petsa na ginawa mo ang nakasulat na kahilingan para sa pagtatasa upang mabigyan ka ng plano ng pagtatasa para sa iyong anak. Kung gagawa ka ng kahilingan nang 10 araw o mas kaunti mula sa katapusan ng taon ng pag-aaral, ang distrito ng paaralan ay dapat bumuo ng plano ng pagtatasa sa loob ng 10 araw pagkatapos magsimula ang paaralan sa susunod na taon ng pag-aaral. Mayroon kang 15 araw para lagdaan ang plano ng pagtatasa at ibalik ito sa distrito ng paaralan. Ang distrito ng paaralan ay hindi maaaring magsagawa ng paunang pagtatasa ng iyong anak nang wala ang iyong nakasulat na pag-apruba maliban kung ang distrito ng paaralan ay manalo sa isang pagdinig na nangangailangan ng iyong anak na masuri. 

 

Pagkatapos mong ibigay ang plano ng pagtatasa, ang distrito ng paaralan ay may 60 araw upang kumpletuhin ang pagtatasa at magdaos ng isang pulong upang matukoy kung ang iyong anak ay karapat-dapat para sa espesyal na edukasyon (hindi kasama ang mga araw ng bakasyon sa paaralan na higit sa lima). Kung ibibigay mo ang nilagdaang plano ng pagtatasa 30 araw o mas kaunti bago ang katapusan ng taon ng pag-aaral, ang distrito ng paaralan ay dapat magdaos ng isang pulong upang matukoy ang pagiging karapat-dapat para sa espesyal na edukasyon sa loob ng 30 araw mula sa pagsisimula ng susunod na taon ng pag-aaral.

 

Susuriin ng paaralan ang iyong anak sa mga lugar na pinaghihinalaang may kapansanan. Halimbawa, kung nag-aalala ka sa mga kasanayan sa pagsasalita ng iyong anak, ang paaralan ay magbibigay ng mga pagsusulit upang matukoy kung ang iyong anak ay may kapansanan sa pagsasalita at wika. Kung ang katutubong wika ng iyong anak ay hindi Ingles, ang iyong anak ay dapat masuri sa kanilang pangunahing wika.

 

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.