Pinapayagan ako ng lalawigan.

Maaaring bawasan o kunin ng lalawigan ang iyong mga benepisyo (parusahan ka) kung hindi mo nagawa ang hiniling nila, tulad ng hindi paggawa ng isang proyekto sa trabaho o hindi pag-iikot sa mga papeles.

 

Dapat bigyan ka ng county ng nakasulat na paunawa na nagsasabi sa iyo na binabawasan o pinahinto ng lalawigan ang iyong mga benepisyo at kung bakit. Kailangang bigyan ka ng lalawigan ng pagkakataon na magbigay ng magandang dahilan para hindi mo gawin ang hiniling ng lalawigan. Kung sa palagay mo ay mali ang lalawigan, maaari kang mag-apela at mapakinggan ang isang kaso ng isang independiyenteng opisyal ng pagdinig. Dapat sabihin sa iyo ng nakasulat na paunawa kung paano mag-apela at kung gaano katagal ka dapat mag-apela.

 

Kapag nag-apela ka, magkakaroon ng isang pagdinig na naka-iskedyul upang bigyan ka ng pagkakataon na ipaliwanag kung bakit ang iyong mga benepisyo ay hindi dapat bawasan o ihinto at para sa isang opisyal ng pandinig na magpasya kung ang county ay tama o mali. Kung magpasya ang opisyal ng pagdinig na ikaw ay tama, ang opisyal ng pagdinig ay maaaring mag-utos sa lalawigan na wakasan ang parusa o muling isaalang-alang ang kanilang desisyon.

 

Karagdagang impormasyon

Tingnan ang nakasulat na paunawa o sa likod ng nakasulat na paunawa para sa mga tagubilin tungkol sa kung paano mag-apela.

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.