Sino ang makakakuha ng GA?

Ang mga tuntunin sa pagiging kwalipikado ay itinakda ng bawat county. Gayunpaman, hinihiling sa iyo ng karamihan sa mga county na:

  • Maging residente ng lalawigan.
  • Maging edad 18 o mas matanda, o isang pinalaya na menor de edad, o isang batang wala pang 18 taong gulang na walang paraan ng suporta. (May mga espesyal na alituntunin para sa mga bata. Kakailanganin ng county na tiyakin na ang bata ay ligtas at maaaring i-refer ang bata para sa isang pagtatasa ng foster-care.)
  • Maging mababa ang kita. Ang iyong "kita" at "mga mapagkukunan" (tulad ng isang bank account) ay dapat na mas mababa sa mga limitasyong pampinansyal na itinakda ng iyong lalawigan. Ang tahanan na iyong tinitirhan ay hindi binibilang bilang isang mapagkukunan.
  • Maging isang mamamayan o magkaroon ng katayuang ligal sa imigrasyon.
  • Sundin ang mga panuntunan sa lalawigan. Ang lalawigan ay maaaring may iba pang mga patakaran na kailangan mong sundin upang maging karapat-dapat para sa GA.

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.