Ano ang In-Home Supportive Services (IHSS)?

Ang IHSS ay isang programa na nagbibigay ng tulong sa bahay sa mga karapat-dapat na may edad, bulag at may kapansanan na mga indibidwal bilang alternatibo sa pangangalaga sa labas ng bahay at nagbibigay-daan sa mga tatanggap na manatiling ligtas sa kanilang sariling mga tahanan.

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.