Paano ko maaalis ang aking tala?

Ang pahinang ito ay nagsasalita tungkol sa pagtanggal (pagtanggal) ng mga paghatol sa California, hindi mga paghatol sa ibang mga estado, pederal na paghatol, o anumang mga pag-aresto. Ang impormasyon tungkol sa mga pag-aresto sa pagbubuklod ay makukuha sa California Courts' website. Bago ituloy ang isang expungement, maaaring makatulong na basahin ang aming pahina tungkol sa "Ano ang expungement at pipigilan ba nito ang mga employer na makita ang aking paghatol?"

 

 

paraan 

Upang mapawalang-bisa ang isang paghatol (dismiss), dapat kang maghain ng kahilingan (isang petisyon) sa korte kung saan nangyari ang paghatol kapag wala ka na sa probasyon o nasa ilalim ng kriminal na pangangasiwa (Basahin ang aming pahina sa Maaari ko bang tanggalin ang aking rekord kung nasa probasyon pa ako?). Dapat kang maghain ng hiwalay na petisyon para sa bawat karapat-dapat na paghatol na mayroon ka. Ang ilang mga hukuman ay may isang self-help packet sa kanilang website. Ang California Courts ay may karagdagang impormasyon dito.

 

Impormasyong kakailanganin mo para sa bawat paghatol:

  • Ang numero ng kaso,
  • Ang petsa ng paghatol,
  • Ang seksyon ng code ng paghatol (tulad ng Health and Safety Code § 11377), at
  • Ang county kung saan ka hinatulan.

 

Ang impormasyong ito ay dapat nasa rekord ng hukuman o California RAP sheet (maikli para sa Record of Arrest o Prosecution). Basahin ang aming pahina tungkol sa Paano ako makakakuha ng mga kopya ng aking criminal record?

 

Dapat mong kumpletuhin ang petisyon sa pagtanggal/pagtanggal. Karamihan sa mga korte ay gumagamit ng CR-180 at CR-181 mga porma ng estado, ngunit hinihikayat ng ilang korte ang paggamit ng sarili nilang mga porma. Bagama't dapat tanggapin ng lahat ng hukuman ang CR-180 at CR-181, nakakatulong na tingnan ang website ng hukuman o tumawag para malaman ang lahat ng mga form na kailangan ng hukuman.

 

gastos: Simula Hulyo 2023, walang gastos para sa isang expungement.

 

Isaalang-alang ang legal na tulong: Maaaring kumplikado ang proseso para sa ilang sitwasyon. Kaya, maaaring gusto mong makipag-usap sa isang abogado. Ang ilang mga tanggapan ng tagapagtanggol ng publiko at mga organisasyon ng legal na tulong ay nagbibigay ng tulong sa pagtanggal. Kung makakakuha ka ng tulong, siguraduhin na ang taong tumutulong ay isang abogado o isang taong pinangangasiwaan ng isang abogado.

 

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.