Maaari bang makakuha ng CalFresh ang mga mag-aaral?

Sa pangkalahatan, hindi karapat-dapat ang mga mag-aaral para sa CalFresh. Ang isang tao ay itinuturing na isang "mag-aaral" kung sila ay:

 • Edad 18-49, 
 • Walang pisikal o mental na kapansanan o kapansanan,  (Kung ang isang estudyante ay may kapansanan, hindi sila dapat pagbawalan na tumanggap ng CalFresh.)
 • Naka-enrol ng hindi bababa sa "kalahating oras" gaya ng tinukoy ng paaralan, at
 • Naka-enroll sa mas mataas na edukasyon. 

Maraming mga sitwasyon kung saan ang mga taong estudyante ay maaari pa ring makakuha ng CalFresh. Iyon ay kapag ang mag-aaral ay:

 • Nagtatrabaho ng 20 oras sa isang linggo
 • Pagtanggap ng pederal o estado ng pera para sa pag-aaral sa trabaho. Ang ibig sabihin ng "pagtanggap" ay kapag ang mag-aaral ay naaprubahan para sa pang-estado o pederal na pag-aaral sa trabaho para sa kasalukuyang termino ng paaralan, inaasahang magtrabaho sa panahon ng termino, at hindi tumanggi sa isang takdang-aralin sa trabaho.  
 • Inaprubahan para sa isang Cal Grant A o B na pinondohan ng TANF. [ACL 17-05.] Ang California Student Aid Commission ay dapat magbigay ng nakasulat na abiso sa mga tatanggap ng mga parangal ng Cal Grant A o B tungkol sa kanilang potensyal na pagiging karapat-dapat para sa CalFresh. 
 • Mga mag-aaral na may mga bata, tulad ng sumusunod:
  • full-time na mag-aaral na may batang wala pang 12 taong gulang; o
  • part-time na mag-aaral na may isang batang wala pang anim na taong gulang o isang bata sa pagitan ng edad na anim at 12 kung saan walang sapat na pangangalaga; o
  • pagtanggap ng CalWORKs;
 • Naka-enroll sa isang CalFresh employment and training (FSET) program; o iba pang estado o lokal na mga programa sa pagsasanay sa trabaho. 
 • Hindi naglalayong magparehistro para sa susunod na normal na termino ng paaralan. 
 • Naka-enroll sa isang programa upang mapataas ang kakayahang magtrabaho ng mag-aaral, kabilang ang mga programa para sa mga mag-aaral na may mababang kita na pinamamahalaan ng isang estado o lokal na pamahalaan kung saan ang isa o higit pa sa mga bahagi ng programa ay katumbas ng isang bahagi ng Employment and Training (E&T). Ang isang listahan ng mga kasalukuyang programa ay dito
 • Naka-enrol sa isang programa upang mapataas ang kakayahang magtrabaho para sa kasalukuyan at dating kinakapatid na kabataan 
 • Naka-enroll sa isang Workforce Innovation and Opportunities Act program. 
 • Naka-enroll sa Extended Opportunities Programs and Services.

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.