Ano ang mangyayari kung ibibigay ko ang aking semi-taunang ulat o taunang muling sertipikasyon sa huli?

Ang iyong mga benepisyo ay titigil. Mayroon kang 30 araw para isumite ang iyong semi-taunang ulat o taunang recertification para maibalik ang iyong mga benepisyo nang hindi muling nag-aaplay. Kung maghihintay ka ng higit sa 30 araw, maaaring kailanganin mong magsumite ng bagong aplikasyon. 

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.