Nalalapat ba sa akin ang Tenant Protection Act?

Nalalapat ang batas sa mga umuupa na nakatira sa:

  • Karamihan sa mga gusali ng apartment na itinayo nang hindi bababa sa 15 taon na ang nakakaraan
  • Mga duplex na itinayo nang hindi bababa sa 15 taon na ang nakakaraan kung ang may-ari ay hindi nakatira sa kabilang panig
  • Mga single family house na itinayo nang hindi bababa sa 15 taon na ang nakakaraan na pag-aari ng isang korporasyon

Ang batas ay hindi nalalapat sa ilang mga nangungupahan, kabilang ang mga nakatira sa:

  • Ang pabahay na itinayo mas mababa sa 15 taon na ang nakaraan;
  • Ang ilang mga solong tahanan ng pamilya na pag-aari ng mga indibidwal; at
  • Ilang uri ng Low-Income Housing, kung saan ang mga upa ay pinananatiling mas mababa sa pamamagitan ng isang kasulatan o kasunduan sa regulasyon; (Tandaan: hindi kasama dito ang mga umuupa na may Seksyon 8 voucher.)
  • Mga lungsod o county kung saan nalalapat ang lokal na ordinansa sa proteksyon ng nangungupahan.

Hindi ito kumpletong listahan kung sino ang pinoprotektahan ng batas at kung kanino ito nalalapat. Makipag-ugnayan sa aming lokal na tanggapan upang makakuha ng higit pang impormasyon tungkol sa kung naaangkop sa iyo ang batas.

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.