Mayroon bang limitasyon sa halagang maaaring taasan ng aking kasero ang upa?

Nililimitahan ng Tenant Protection Act ang halaga na maaaring taasan ng landlord ang upa para sa maraming umuupa sa California. Ang mga panginoong maylupa sa sakop na pabahay ay hindi maaaring magtaas ng upa nang higit sa dalawang beses bawat 12 buwan. At ang kabuuang pagtaas sa isang 12-buwang yugto ay hindi maaaring lumampas sa pagbabago sa halaga ng pamumuhay (tinatawag na "CPI") + 5%, o 10%, alinman ang mas mababa. Simula noong Agosto 1, 2023, ang limitasyon sa pagtaas ng upa ay 9.2%. 

 

Halimbawa, ang pinakahuling CPI sa California ay 4.2%. 4.2% + 5% = 9.2%. Dahil ang 9.2% ay mas mababa sa 10%, iyon ang kasalukuyang limitasyon sa pagtaas ng upa

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.