Mayroon akong Housing Choice Voucher o nakatira sa iba pang subsidized na pabahay. Maaari bang taasan ng aking may-ari ang upa?

Maaaring may iba't ibang batas na naaangkop sa iyo at nililimitahan ang halaga na maaaring dagdagan ng iyong kasero sa upa. Makipag-ugnayan sa iyong lokal na opisina para sa tulong kung ikaw ay nakatira sa subsidized na pabahay o may voucher sa pagpili ng pabahay.

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.