Kailangan kong makita ang aking doktor at sinabi ng aking plano na kailangan kong maghintay.

Karamihan sa mga plano sa segurong pangkalusugan ay kinakailangan ng batas upang payagan ang mga pasyente na makita ang kanilang mga doktor sa loob ng tinukoy na mga frame ng oras. Narito ang mga pangunahing alituntunin:

  • Hindi Kagyat na Paghirang ng Doktor - sa loob ng 10 araw na may pasok

  • Hindi-Kagyat na Appointment ng Espesyalidad - sa loob ng 15 araw ng negosyo

  • Non-Urgent Mental Health Appointment - sa loob ng 10 araw na may pasok

  • Agarang Paghirang sa Pangangalaga (hindi pa kinakailangan ng pahintulot ang paunang pahintulot) - sa loob ng 48 oras

Karagdagang impormasyon

Kung ang iyong plano sa kalusugan ay kinokontrol ng Kagawaran ng Pinamamahalaang Pangangalaga sa Kalusugan (DMHC), maaari mo magsumite ng reklamo online o sa pamamagitan ng telepono sa 1-888-466-2219. Maaaring pilitin ng DMHC ang plano na mag-iskedyul ng mas maagang appointment para sa iyo.

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.