Nakansela ang aking appointment sa medisina dahil sa COVID-19. Ano ang magagawa ko upang makuha ang pangangalaga na kailangan ko sa pandemiyang ito?

Maraming mga hindi kagyat, hindi mahalaga, o eleksyong pamamaraan at mga appointment ay ipinagpaliban, o inilipat sa telehealth mode alinsunod sa patnubay sa kalusugan ng publiko upang mapanatili ang mga kritikal na mapagkukunan ng pangangalagang pangkalusugan at limitahan ang pagkalat ng coronavirus. Gayunpaman, ang mga kagyat na appointment, tulad ng paggamot sa kanser, matinding mga pamamaraang pang-emergency, at mga serbisyong nauugnay sa pagbubuntis, ay dapat na magpatuloy. Kung mayroon kang isang appointment na nakansela o ipinagpaliban at ang iyong pangangailangang medikal ay madali, maaari kang makipag-ugnay sa amin para sa tulong sa pagpapalit ng iskedyul ng iyong appointment.

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.