Nakakakuha ba ako ng dagdag na oras sa tulong dahil sa COVID-19 pandemya?

Oo Ang mga tao na ang oras sa tulong ay maubusan sa loob ng panahong iyon ay magpapatuloy sa pagkuha ng mga benepisyo hanggang sa 2022. Wala pa kaming isang matatag na petsa ng paghinto mula sa estado.   

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.