Nakatanggap ako ng isang abiso na ang aking mga benepisyo sa CalWORKs ay titigil.

Maraming mga kadahilanan na maaaring sabihin ng lalawigan na ang iyong mga benepisyo sa CalWORKs ay titigil. Ang ilan sa mga kadahilanang ito ay ang iyong kita ay masyadong mataas, mayroon kang labis na pag-aari, wala kang pangangalaga sa iyong mga anak o hindi ka lumipat sa mga papeles sa lalawigan.

 

Dapat bigyan ka ng county ng nakasulat na abiso na nagsasabi sa iyo na titigil ang iyong mga CalWORK at bakit. Kung sa palagay mo mali ang lalawigan, maaari kang mag-apela at mapakinggan ang isang kaso ng isang independiyenteng opisyal ng pagdinig. Kung nag-apela ka bago tumigil ang iyong mga benepisyo, makakakuha ka ng mga benepisyo hanggang sa magpasiya ang opisyal ng pagdinig sa iyong kaso. Kahit na mag-apela ka pagkatapos tumigil ang iyong mga benepisyo, mayroon kang 90 araw mula sa petsa ng nakasulat na paunawa upang apela ang iyong kaso. Kung mayroon kang napakahusay na dahilan para mag-apela ng huli, maaari kang mag-apela hanggang sa 180 araw pagkatapos ng petsa ng nakasulat na paunawa. Kung ang iyong paunawa ay hindi natutugunan ang mga kinakailangang ligal, tulad ng hindi pagbibigay ng dahilan o wala sa iyong pangunahing wika, maaari kang mag-apela kahit na pagkatapos nito.

 

Sa sandaling mag-apela ka, magkakaroon ng isang pagdinig na naka-iskedyul upang bigyan ka ng pagkakataon na ipaliwanag kung bakit karapat-dapat ka pa rin para sa mga CalWORK at para sa isang opisyal ng pagdinig na magpasya kung ang county ay tama o mali. Kung nagpasya ang opisyal ng pagdinig na tama ka, ang Opisyal ng pagdinig ay maaaring mag-utos sa lalawigan na magpatuloy na bayaran ang iyong mga benepisyo o upang isaalang-alang kung maaari ka pa ring maging karapat-dapat para sa mga CalWORK. Kung nagpasiya ang opisyal ng pagdinig na tama ang lalawigan at patuloy kang nakatanggap ng mga benepisyo sa panahon ng iyong apela, maaaring kailangan mong bayaran ang mga benepisyo na iyon.

 

I-download ang aming fact sheet ng Mga Tip sa Pagdinig ng Estado

 

Karagdagang impormasyon

Tumingin sa likod ng nakasulat na paunawa para sa mga tagubilin tungkol sa kung paano mag-apela. Maaari ka ring mag-apela sa online sa Division ng Mga Pagdinig ng Estado.

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.