Mayroon akong kotse at isang bank account. Kwalipikado ba ako para sa CalWORKs?

Malamang oo. Ang mga pamilya ay dapat na wala pang $10,000 sa kabuuang mga asset o mapagkukunan. Ang kotse ng isang pamilya ay hindi binibilang bilang isang mapagkukunan kung ito ay nagkakahalaga ng mas mababa sa $25,000. May mga espesyal na alituntunin tungkol sa mga kotse at ilang asset na nagpapahintulot sa tanggapan ng welfare na i-exempt ang mga asset na iyon, o hindi ibilang ang mga ito laban sa iyo. Dapat kang mag-aplay upang malaman kung ikaw ay karapat-dapat. 

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.