Mayroon akong kotse at isang bank account. Kwalipikado ba ako para sa CalWORKs?

Malamang oo. Ang mga pamilya ay dapat na may mas mababa sa $10,000 sa kabuuang mga asset o mapagkukunan kasama ang pagtaas ng cost-of-living. Ang limitasyon sa mapagkukunan ay tataas sa $11,684 sa 2024.  Ang limitasyon ay magiging $17,452 para sa mga pamilyang may hindi bababa sa isang tao na may kapansanan o 60 taong gulang o higit pa. 

 

Ang unang $32,045 ng equity value (iyon ay ang halaga na binawasan ng iyong utang) ng kotse ng isang pamilya ay hindi binibilang sa limitasyon ng mapagkukunan. 

 

Mayroon ding ilang mga ari-arian na hindi binibilang ng welfare office laban sa iyo. Dapat kang mag-apply para malaman kung karapat-dapat ka. 

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.